Branche Benefits
Registermakelaars in Assurantiën
  •  <h2>Test extra tekst op de slider home
							</h2>


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

(Versie maart 2012)

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Noord-Nederland onder nummer 04067236.

 

Artikel 1 - Gebruiker en wederpartij

1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Branche Benefits B.V., gevestigd te Assen aan de Dr. Nassaulaan 5,

hierna te noemen: "Opdrachtnemer”.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Opdrachtnemer en alle voor hem werkzame

personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Opdrachtnemer

werkzaam zijn.

3. De wederpartij van Opdrachtnemer is degene aan wie hij enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie hij een

overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden

aangeduid als “Opdrachtgever”.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan

en/of door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de

uitvoering van een opdracht.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een

overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk

schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing

uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, overeenkomst , opdracht etc.

1. Offertes en tarieven van Opdrachtnemer zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en, indien relevant, onder

voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar.

2. Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer, niet tot

resultaatsverplichtingen. Dit is slechts anders indien uit de aard van de opdracht of door Opdrachtnemer schriftelijk gedane

toezeggingen anders blijkt.

3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard,

dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Opdrachtnemer is bevoegd om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4 - Inschakeling derden

1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht gebruik te maken van externe adviseurs.

Met de inschakeling van deze externe adviseurs gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

2. Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht gebruik zal maken van adviezen van een externe

adviseur, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal hij bij het inschakelen van de betreffende

adviseur zoveel mogelijk van te voren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige

zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van een ingeschakelde

externe adviseur.

3. Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor zijn eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door hem bij de uitvoering van de aan

hem verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in lid 1 en 2

bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe backoffice bureaus etc.

 

Artikel 5 – Honorarium en betaling

1. Partijen spreken voor het sluiten van de overeenkomst af waaruit het honorarium van Opdrachtnemer zal bestaan. Het honorarium kan

begrepen zijn in de aan Opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen premies en bedragen, er kan een

vast honorarium worden overeengekomen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

Opdrachtnemer mag de overeengekomen tarieven tussentijds verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen

voordoen in de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en/of van andere kosten welke de kostprijs

van Opdrachtnemer beïnvloeden.

3. Betalingen door Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer

voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4. Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan

hebben dat de door hem, na bemiddeling van Opdrachtnemer, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden

voor het verzekerde risico.

5. Verrekening door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer gefactureerde premies en bedragen met een door Opdrachtgever

gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde

tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend

of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever

daardoor, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente

verschuldigd worden. Indien Opdrachtgever ook na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om het openstaande bedrag aan

Opdrachtnemer te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde

totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke

incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van

opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer

bevoegd om de levering van zijn diensten op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen

heeft verschaft.

 

Artikel 6 - Termijnen

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen hij de aan hem verstrekte

opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 7 - Medewerking door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor

een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in

overeenstemming met de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, dan wel indien

Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot

opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever dient zelf de juistheid van de op de polis vermelde gegevens, waaronder begrepen de hoogte van de te betalen premie,

te controleren.

4. Indien zich een situatie voordoet op grond waarvan Opdrachtgever, dan wel degene voor wie Opdrachtgever met behulp van

bemiddeling door Opdrachtnemer enig financieel product heeft afgesloten, mogelijk aanspraak maakt op uitkering door een

verzekeraar of financiële instelling, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond nadat bedoelde situatie is ontstaan of zich heeft

voorgedaan, daarvan in kennis te stellen. Opdrachtgever is gehouden iedere medewerking te verlenen aan de verdere afhandeling

door Opdrachtnemer, zoals het (laten) opnemen van de schade door een expert, het verschaffen van relevante en juiste informatie etc.

5. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verschafte

informatie.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, hoe ook, alsmede van zijn bestuurders, zijn werknemers en de door Opdrachtnemer bij

de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico.

Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

2. Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is

de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, hoe ook, alsmede die van zijn bestuurders, zijn werknemers en de door Opdrachtnemer bij

de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de

ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte jaarhonorarium. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt

tot de directe schade van Opdrachtgever, zodat gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst etc. nimmer door Opdrachtnemer wordt

vergoed.

3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de

verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste,

onvolledige of ontijdige door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte

software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de

betreffende software of computerprogrammatuur.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer verstuurde (email)berichten Opdrachtnemer niet hebben bereikt.

7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat Opdrachtgever de aan

hem in rekening gebrachte premies voor door hem na bemiddeling van Opdrachtnemer afgesloten verzekeringen of voorzieningen,

niet of niet tijdig heeft voldaan.

8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of

bewuste roekeloosheid van zijn ondergeschikten.

 

Artikel 9 - Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is

als gevolg van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande

omstandigheden.

2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor

zijn risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij zijn leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere

ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,

invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van

Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

Artikel 10 - Klachten en verval van recht

1. Klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door hem in rekening gebrachte

bedragen dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur

waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het door hem

geconstateerde gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een

klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met

door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd

of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 11 - Wijziging voorwaarden

1. De inhoud van deze algemene voorwaarden kan door Opdrachtnemer eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden via een

algemene publicatie op de website van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Indien Opdrachtgever niet binnen 30

dagen nadat hij bekend is geworden met de omstandigheid dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd en kennis heeft kunnen

nemen van de inhoud van de gewijzigde voorwaarden, schriftelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden van de hand

wijst, wordt Opdrachtgever geacht de toepasselijkheid daarvan stilzwijgend te hebben aanvaard.

2. Indien tussen partijen verschil van mening bestaat omtrent de tekst van de op enig moment van toepassing zijnde algemene

voorwaarden, geldt de tekst zoals door Opdrachtnemer gedeponeerd op het moment waarop het verschil van mening betrekking heeft.

 

Artikel 12 - Diversen

1. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze

algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

2. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging schriftelijk heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever

bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres.

3. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Opdrachtnemer is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Enig geschil voortvloeiend uit offertes,

aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van Opdrachtgever, indien

deze aangemerkt wordt als consument, hetzij voor een advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële

Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Opdrachtnemer heeft zich niet op voorhand geconformeerd aan het advies van de

KIFID.